Có 1 kết quả:

rè dòng píng héng

1/1

Từ điển Trung-Anh

thermodynamic equilibrium