Có 1 kết quả:

rè dǎo

1/1

rè dǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

thermal conduction