Có 1 kết quả:

rè ài

1/1

rè ài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to love ardently
(2) to adore