Có 1 kết quả:

rè pěng

1/1

rè pěng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a craze
(2) a popular wave
(3) a hit with the public