Có 1 kết quả:

rè mǐn

1/1

rè mǐn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) heat-sensitive
(2) thermal (printing)