Có 1 kết quả:

rè hé jù biàn fǎn yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

thermonuclear fusion reaction