Có 1 kết quả:

rè liè

1/1

rè liè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) enthusiastic
(2) ardent
(3) warm

Một số bài thơ có sử dụng