Có 1 kết quả:

rè hán

1/1

rè hán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) enthalpy
(2) heat content (thermodynamics)