Có 1 kết quả:

rè luò

1/1

rè luò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) intimate
(2) friendly
(3) warm
(4) active
(5) lively (interaction, participation etc)