Có 1 kết quả:

rè mài chōng

1/1

rè mài chōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

thermal pulse