Có 1 kết quả:

rè zhōng

1/1

rè zhōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to feel strongly about
(2) to be fond of
(3) obsession
(4) deep commitment