Có 1 kết quả:

rè yì

1/1

rè yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to discuss passionately
(2) heated debate