Có 1 kết quả:

rè shēn

1/1

rè shēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to warm up (sports)
(2) (fig.) to prepare
(3) to get in condition