Có 1 kết quả:

rè lián qiú jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Streptococcus thermophilus