Có 1 kết quả:

rè xiāo

1/1

rè xiāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sell well
(2) hot-selling