Có 1 kết quả:

rè diàn chǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

thermoelectric power plant