Có 1 kết quả:

rè diǎn

1/1

rè diǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hot spot
(2) point of special interest