Có 1 kết quả:

rán liào yóu ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄧㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

fuel oil