Có 1 kết quả:

rán liào yóu

1/1

rán liào yóu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fuel oil