Có 1 kết quả:

rán liào diàn chí ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

fuel cell