Có 1 kết quả:

rán liào xīn kuài ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

fuel pellets