Có 1 kết quả:

rán shāo chí

1/1

rán shāo chí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) deflagrating spoon
(2) combustion spoon