Có 1 kết quả:

rán shāo

1/1

rán shāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to ignite
(2) to combust
(3) to burn
(4) combustion
(5) flaming

Một số bài thơ có sử dụng