Có 1 kết quả:

rán bào

1/1

rán bào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cause to explode
(2) to fire
(3) to set off