Có 1 kết quả:

rán xiāng

1/1

rán xiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to burn incense

Một số bài thơ có sử dụng