Có 1 kết quả:

rán diǎn

1/1

rán diǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ignition point (temperature)
(2) combustion point