Có 1 kết quả:

dēng sī

1/1

dēng sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

filament (in a lightbulb)