Có 1 kết quả:

dēng hào

1/1

dēng hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flashing light
(2) indicator light