Có 1 kết quả:

shāo lì shì

1/1

shāo lì shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(old) to burn paper money as an offering