Có 1 kết quả:

shāo dào

1/1

shāo dào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to have a fever reaching (a certain temperature)