Có 1 kết quả:

shāo bāo

1/1

shāo bāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to forget oneself in extravagance
(2) to burn money