Có 1 kết quả:

shāo mái

1/1

shāo mái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bury
(2) funeral rites