Có 1 kết quả:

shāo yí dàn

1/1

shāo yí dàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fire bomb
(2) incendiary device