Có 1 kết quả:

shāo xīn

1/1

shāo xīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to worry