Có 1 kết quả:

shāo shuǐ

1/1

shāo shuǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to heat water
(2) to boil water