Có 1 kết quả:

shāo huǒ

1/1

shāo huǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to light a fire for cooking