Có 1 kết quả:

shāo zhuó

1/1

shāo zhuó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to burn
(2) to scorch
(3) to cauterize