Có 1 kết quả:

shāo zhuó shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) burn (injury)
(2) scorching