Có 1 kết quả:

shāo zhuó gǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

burning pain