Có 1 kết quả:

shāo tàn

1/1

shāo tàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to manufacture charcoal
(2) to burn charcoal (often a reference to suicide by carbon monoxide poisoning)

Một số bài thơ có sử dụng