Có 1 kết quả:

shāo jiāo

1/1

shāo jiāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to burn
(2) to scorch
(3) burned
(4) burning
(5) scorched
(6) charred