Có 1 kết quả:

shāo hóng

1/1

shāo hóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

heat until red

Một số bài thơ có sử dụng