Có 1 kết quả:

shāo zhǐ

1/1

shāo zhǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to burn paper offerings (as part of religious ceremony)