Có 1 kết quả:

shāo tāi

1/1

shāo tāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) burnout
(2) peel out