Có 1 kết quả:

shāo qián ㄕㄠ ㄑㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to burn money (esp. paper money as part of religious ceremony)
(2) (fig.) to spend money crazily

Một số bài thơ có sử dụng