Có 1 kết quả:

shāo kāi

1/1

shāo kāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to boil