Có 1 kết quả:

shāo xiāng bài Fó

1/1

Từ điển Trung-Anh

to burn incense and worship Buddha