Có 1 kết quả:

shāo jiǎn

1/1

shāo jiǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

caustic soda NaOH