Có 1 kết quả:

Yān Tài zǐ Dān

1/1

Yān Tài zǐ Dān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Prince Dan of Yan (-226 BC), commissioned the attempted assassination of King Ying Zheng of Qin 秦嬴政 (later the First Emperor 秦始皇) by Jing Ke 荆轲 in 227 BC