Có 1 kết quả:

yàn zi xián ní lěi dà wō

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the swallow's nest is built one beakful of mud at a time (idiom)
(2) many a little makes a mickle