Có 1 kết quả:

yíng lì

1/1

yíng lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) for profit
(2) to seek profit